ریشه کجاست ؟
توسط : shabangah
هميشه واسه گلي خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسيد يادش باشه ريشش کجاست
يکشنبه 13/8/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName