مــــا تــــشـــنه بـــــوی بــــــــــهار کربلاییم
توسط : mohsenpour
یابن الحسن مـــــــا عـــقـــده دار کربلاییم
بر تــــو قــــسم مــــا بی قــــــــرار کربلاییم
تـــــرسیم مـــــاند آرزویـــــش بــــــــر دل ما
مــــــا آرزومــــــنـــد دیــــــــار کربـــــــــلاییم
گـــــر چه به دور از کربلا آلـــــــوده گـشتیم
امــــــا خــــــدایی غــــمــــــگسار کربـلاییم
جـــــــــــان سه ساله عمه گیسو سپــیدت
مـــــــا را بـــــــخر مــــــــا سر بدار کربـلاییم
تـــــا جـــــــان بـــود ما را ببر یک شب زیارت
مـــــا ریــــزه خــــوار ســــفـــره دار کربلاییم
مـــــا بـــا کسی غیر از حسین کاری نداریم
مــــا تــــشـــنه بـــــوی بــــــــــهار کربلاییم
يکشنبه 13/8/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName