آرزوهاي طولاني و بزهكاري

كسي كه آرزوهايش طولاني است كردارش نيز ناپسند است.

نهج البلاغه ، حكمت  35

يکشنبه 13/8/1386 - 11:3
پسندیدم 0
UserName