ضرورت موقعيّت شناسي

كسي در انجام كاري كه مردم خوش ندارند، شتاب كند، در باره او چيزي خواهند گفت كه از آن اطّلاعي ندارند.

نهج البلاغه ، حكمت  34

يکشنبه 13/8/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName