ما را حقّي است اگر به ما داده شود، و گرنه ....

ما را حقّي است اگر به ما داده شود، و گرنه بر پشت شتران سوار شويم و براي گرفتن آن برانيم هر چند شب روي به طول انجامد.

- اين از سخنان لطيف و فصيح است، يعني اگر حق ما را ندادند، خوار خواهيم شد و بايد بر ترك شتر سوار چون بنده بنشينيم -

نهج البلاغه ، حكمت  21

يکشنبه 13/8/1386 - 10:48
پسندیدم 0
UserName