زكات بدن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم   

براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدن ها روزه است .

 الكافى جلد 4 صفحه 62"

يکشنبه 13/8/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName