هیچ تلاشی برای آزادی نمی کند
توسط : sah2281987
یک مربی حیوانات سیرک می تواند با نیرنگی بسیار ساده بر فیل هل غلبه کند. وقتی فیل هنوز کودک است یک پایش را به تنه درختی می بندد بچه فیل هر چه تقلا می کند نمی تواند خودش را آزاد کند.. اندک اندک به این تصور عادت می کند که تنه درخت از او نیرومند تر است. هنگامی که بزرگ می شود و قدرت شگرفی می یابد تنها کافی است یک نفر طنابی دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد. فیل هیچ تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند. همچون فیل ها پاهای ما نیز اغلب اسیر بندهای شکننده اند. اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم شهامت مبارزه را نداریم. بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است.
يکشنبه 13/8/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName