عبادت همراه با خوردن مال حرام
توسط : حامد...
 

عبادت همراه با خوردن مال حرام مانند بنا كردن خانه روي شن هاي روان است .

يکشنبه 13/8/1386 - 9:15
پسندیدم 0
UserName