امام سجاد (ع) :
توسط : حامد...
 

امام سجاد (ع) :

 سپاسي كه حد آن را انتها و عدد آن را شمارش و به پايان آن دسترس و مدت آن بريدني نيست ( سپاس ابدي و هميشگي (

حمدا لا منتهي لحده ، و لا حساب لعدده ، و لا مبلغ لغايته ، و لا انقطاع لامده .

صحيفه سجاديه

يکشنبه 13/8/1386 - 9:13
پسندیدم 0
UserName