امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

 

امام علی (ع)

زبان درنده این است که اگر رهايش کنی دندان مي گيرد .

اللسان سبع ان خلی عنه عقر

نهج البلاغه

يکشنبه 13/8/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName