امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

هنگامی که تحيتی بتو گويند بصورتی بهتر از آن پاسخ گو و هنگامي که هديه برای تو فرستند آنرا به بهتر از آن مقابله کن ولی با اين حال فضيلت از آن کسی است که ابتداء کرده است

اذا حييت بتحيه فحی باحسن منها ، و اذا اسديت اليک يد فکافئها بما يربی عليها ، و الفضل مع ذلک للبادی ء

يکشنبه 13/8/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName