كاملاً معتقد باشيد
توسط : حامد...
 

 

كاملاً معتقد باشيد كه هر فردي مي تواند مرد بزرگي بشود، به شرط آن كه با نيروي اراده و صبر و شكيبايي كارها را انجام دهد .

يکشنبه 13/8/1386 - 9:5
پسندیدم 0
UserName