پرده پس زن
توسط : aftab

پرده پس زن که دگر بارصفایی بکنیم 

                             این دل غمزده را بازدوایی بکنیم

بی تو بزم دل ما را نبود نور و ضیا

                                  رخ تو بنمای که دل غرق ضیایی بکنیم

مهدیا چون توبیابی غم ازاین دل برود

                                     رخت شاهی به تن خسته گدایی بکنیم

سالیانی است که چون منتظر وصل توایم

                                 شکوه هرروز زهجرت به خدایی بکنیم

ما دعای فرجت شام وسحر می خوانیم

                                    گفته بودی چوشب هجر دعایی بکنیم

تکیه برگوشه دیوار دراندیشه یار

                                  اشک می لغزد واین گونه وفایی بکنیم

زان همه بذر صبوری که دراین دل کشتیم

                                   گل یاسی است شکفته که جفایی بکنیم

عمر بگذشت ندیدیم وصالت مهدی

                                      زودتر آی مباداکه خطایی بکینم!

مانه ایم اهل جفا گرچه که نومیدشدیم

                                  مابه لطف ازلی فکر رجایی بکنیم

                                  اعظم قرایی 

 

 

يکشنبه 13/8/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName