قصه درد
توسط : aftab

قصه درد

قصه اي تازه بشنو اي همكيش

از ورق پاره هاي دفتر درد

قصه رقص كولي حسرت

در دل كوچه هاي ساكت و سرد

قصه نوعروس زاغه نشين

چادر كهنه، روسري رفو

پدر كور و خواهر مسلول

مادر رختهاي مردم شو

بشنو از همچو خود پريشاني

ثمر باغ بي خيالي را

سوزش دستهاي پينه زده

عقده سفره هاي خالي را

شهر سنگي و آسمان سربي

 كوچه ها مه گرفته و دلگير

همه در خود تپيده در خود خاك

همه از هم رميده از هم سير

نه ز چشم ستاره اي سويي

كه ز شوقش يكي به مه بزند

نه اميدي كه گام سبز كسي

كوچه ها را به هم گره بزند

نشد آن شب كه پنجه خشكي

لقمه در كاسه شفق نكند

نشد آن شب كه آه بيوه زني

آسمان را ورق ورق نكند

و خداحافظ اي كبوترها

آسمان امن نيست دور شويد

مثل من پشت قاب پنجره اي

گرم رؤياي يك ظهور شويد

 

                                                                     نشريه نان و نمك    

يکشنبه 13/8/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName