نهج البلاغه
توسط : aftab

حكمت 25

زبان، آينه دل

هر كس آنچه را در دل پنهان كند از زبانش فرو ريزد و در سيمايش خوانده شود.

يکشنبه 13/8/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName