شرح کامل ماجراي 13 آبان 1358
توسط : jadval

شرح کامل ماجراي 13 آبان 1358 

سفارتخانه هاى آمريكا كانون هاى اصلى جاسوسى سازمان سيا دركـشـورهـاى خـارجـى هـسـتـنـد. آشـنـايـى بـا شـيـوه جاسوسى در اين سفارتخانه ها در كشورهاى جهان بسيار درخور توجه است . سازمان سـيـا از بـدو بـه وجـود آمـدن خـود در 1947 داراى سـه واحـدمستقل بوده است . اين سه واحد عبارتند از:
1ـ سرويس جمع آورى اطلاعات خارجى .
2ـ سرويس عمليات جاسوسى و ضد اطلاعاتى .
3ـ سرويس مداخلات مخفى در كشورهاى خارجى .
تـاءسيس دو سرويس اول رسماً در كنگره آمريكا به هنگام بررسى طـرح تـاءسـيس سازمان سيا مورد تاءييد و تصويب قرار گرفت ،امـا سرويس سوم همواره مخفى ماند و به طور نامرئى و غير رسمى در كـشـورهـاى خـارجـى بـه كـار خـود ادامـه داد. تـمـام آشـوب هـا وكـودتـاهـاى آمـريـكايى در كشورهاى خارجى كه با تلاش ماءمورين سفارتخانه هاى آمريكا صورت مى گيرد بدون استثنا توسط اداره مـزبور رهبرى مى شود. ماءموران سيا در كشورهاى خارجى معمولاً درپـوشـش ديـپـلمـاتـيـك فـعاليت دارند. اينان مسئوليت نفوذ در احزاب سـيـاسـى ، گـروه هـاى دانـشـجـويـى ، اتـحـاديـه هـاى كـارگرى ،وسـايـل ارتـبـاط جـمـعـى ، مـراكز ادارى و نظامى را عهده دار هستند وآنـقـدر كـه مـاءمـوران سـيـا سعى مى كنند در ارتش اين كشورها نفوذكـنند، وابستگان نظامى آمريكا در سفارتخانه هاى از چنين وظيفه اى بـرخـوردار نـيـسـتـنـد! اسناد بدست آمده از لانه جاسوسى آمريكا درتـهـران نشان مى دهد كه در سفارتخانه هاى آمريكا، واحدى به نام «مـراكـز عـملياتى» وجود دارد. رؤ ساى اين مراكز رهبرى عمليات گـونـاگـون جـاسوسى در كشورهاى حوزه ماءموريتشان را بر عهده دارنـد. ايـن گـونـه افـراد نـيز عموما در پوشش ديپلماتيك فعاليت دارند و از مصونيت هاى ديپلماتيك برخوردار هستند.
در سـفـارتـخانه هاى آمريكا، دفترى براى ثبت فعاليت ماءمورانى كـه زيـر نـظـر سـفـارتـخـانـه بـه كـار جـاسـوسـى اشـتغال دارند، وجود دارد. در اين دفتر تمام عمليات موفق و ناموفق ماءموران و عوامل نفوذى آمريكا در مراكز دولتى يا نظامى با حروفو عـلائم رمـز ثـبـت و بـه وزارت خـارجه آمريكا تلكس مى شود. اين دفـتـر از جـمله اسنادى است كه سفارتخانه هاى آمريكا در جهان به محض احساس خطر مبادرت به مخفى كردن و يا انهدام آن مى كنند.
سـفـيـران آمـريـكـا در خـارج از كشور الزاماً ماءمورين سيا نيستند، اماهـرگـاه كـشـورى از نظر اوضاع سياسى يا اقتصادى رو به وخامت بگذارد، آمريكا ماءموران ورزيده سيا را جايگزين سفيران مى كند تابتواند از هر موقعيتى به نفع سياست هاى خود سود جويد. انتصاب«هـارى شـوارمـن» در ونزوئلا هنگام تشديد فعاليت گروه هاى چپ در اواخـر سـال 1956، انـتـصـاب «ريـچـارد هـلمـز» در ايـران(قبل از ويليام سوليوان ) كه به هنگام بروز ناآرامى هاى سياسىدر ايـران صـورت گـرفـت و انـتـصـاب «دونـالدسـى ليـدل» در بـحـريـن بـه هـنـگـام بـحـرانى شدن اوضاع در خليج فـارس (در خرداد 63) نمونه هايى از اين واقعيت هستند. همچنين هلاكت حـداقـل هـفـت عـضـو سـازمـان سـيا در جريان انفجار سفارت آمريكا دربـيـروت از جمله «روبرت اميس» مدير شعبه خاورميانه اى سازمانمـزبـور، نـمـايـان گر حضور فعال ماءموران سيا در كشور بحرانى لبنان بوده است . يكى از كارشناسان آمريكايى اخيراً گفته است :اطـلاعـات و گـزارش هـايى كه همواره از طرف ماءموران غير رسمى سفارتخانه هاى آمريكا در كشورهاى جهان پيرامون اوضاع سياسى كشورها به ستاد مركزى سيا و وزارت امور خارجه آمريكا مى رسد،نقشى به مراتب مؤ ثرتر از ذوق و علاقه شخصى مقامات آمريكا درتعيين سياست خارجى اين كشور دارد. وى مى گويد: «اصولاً سياست خـارجـى آمـريـكـا در تـمـامـى ابـعاد اقتصادى و سياسى و نظامى راتـئوريـسين ها و مشاوران كاركشته اى تعيين مى كنند كه كمتر صاحب مشاغل عمده دولتى هستند و اين گونه افراد غالباً در خدمت سرويسهـاى امـنـيـتـى ايـالات مـتـحـده هـسـتـنـد و كارشناسان زبده را در تمام سفارتخانه هاى خود در جهان به كار گمارده ايم .»
«ويـليـام كـيـسـى» رئيـس پيشين سيا، در اسفند 1361 گفته بود:سـازمـان سـيـا در تـمـامـى كشورهايى كه براى آمريكا اهميت حياتى داشـتـه بـاشـد، فـعـاليـت هـاى جـاسـوسـى شـديـدى را بـه منظورارزيـابـى مـيـزان ثـبـات سـيـاسـى و اقـتـصـادى ايـن كـشـورهـااعـمـال مى كند. وى «جيمى كارتر» رئيس جمهور اسبق آمريكا را به خـاطـر عـدم آگـاهـى و اتـخـاذ تـدابير لازم به منظور جلوگيرى ازسـقـوط شـاه در ايـران مـورد نـكوهش قرار داد و گفت : «چنين اتفاقى عليه منافع آمريكا در هيچ كجاى جهان اتفاق نخواهد افتاد.»

تصرف لانه جاسوسى
در زمـان دولت مـوقـت در سرتاسر كشور، به ويژه در دانشگاه ها وكارخانه ها توسط ايادى آمريكا حركت هايى مى شد تا جو سياسى جـامـعـه را هـرچه بيشتر پيچيده كرده و به نفع آمريكا پيش ببرند.بـعـدهـا مـعـلوم شـد كـه مركز تمامى اين جريانات ضد انقلابى درسـفـارت آمريكا در تهران بوده است . در حالى كه موضع منافقان آمـريـكـا نـسـبـت به انقلاب اسلامى مانع از روشن شدن چهره واقعى آمريكا در ميان مردم گرديده بود.
در چنين شرايطى امام خمينى (ره ) بيانات قاطعى عليه ابرقدرت هاو بـه ويـژه آمـريـكـا ابـراز فـرمودند و به ويژه ورود شاه را بهآمـريـكـا بـه عـنـوان سرفصلى تازه براى يك تهاجم سنگين عليه آمـريـكـا اعـلام كـرده و فـرمـان مـقـابـله را بـه تمامى دانش آموزان ،دانشگاهيان و طلاب علوم دينى صادر نمودند:(صحيفه نور، جلد 10،ص 97، 10/8/1358.)
بـر دانـش آمـوزان ، دانـشـگـاهـيـان و مـحصلين علوم دينيه است كه باقـدرت تـمـام حـمـلات خـود را عـليـه آمـريـكـا واسـرائيـل گـسترش داده و آمريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جـنـايـتـكـار نـمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند.
دانشجويان مسلمان دانشگاه ها با درك فرمايش امام (ره ) و توجه به اين نكته كه امام (ره ) فرموده بودند: «همه گرفتارى كه ما داريم از دست آمريكا داريم .» به عنوان لبيك به فرمايش ايشان و واداركـردن آمـريـكـا بـه اسـتـرداد شـاه و امـوال مـلت ايـران تـصميم بهاشـغـال سـفـارت آمـريـكـا گـرفـتـنـد. بـه دنبال آن دانشجويان دانشگاه تهران ، پلى تكنيك ، صنعتى شريف ،شهيد بهشتى و... گرد هم آمده و طى يك راهپيمايى تا سفارت آمريكا در نهايت شجاعت به سفارت حمله كردند و على رغم مقاومت آمريكايى هـا و مـحـافـظـيـن ، سـفـارت بـه تـصـرف كـامـل درآوردنـد. حـتـى بـعـضـى از آمـريـكـايـى هـا را كـه در جريان اشغال گريخته بودند تعقيب كرده و دستگير كردند. پس از تسخيرلانـه جـاسـوسـى بـه سـرعـت و بـا درايـت كامل از نابود كردن بقيه اسناد توسط آمريكايى ها جلوگيرى شدو ضـمـن جـلوگـيـرى از نـفـوذ عـنـاصـر انـحـرافـى بـه داخـل بـراى نـگـهـدارى گـروگـان هـا بـرنـامـه هاى روشنى تنظيم گرديد.
بـه مـحـض انـتـشـار خـبـر، بـسـيـارى از مـردم بـا شـور و اشـتـياق ،مقابل جاسوسخانه تجمع كرده و با دقت جريان را تعقيب مى كردند.بـا بـرنـامه هاى توجيهى دانشجويان براى مردم يقين پيدا شد كه دانشجويانى كه در لانه اند، دانشجويان مسلمان دانشگاه ها هستند.
دانشجويان مسلمان با دقت تمام سعى كردند كه گروهك هاى چپ و چپ نـمـا از ايـن حركت سوء استفاده نكنند و اين حركت نهايتاً در دست همان مسلمانانى باشد كه واقعاً عليه آمريكا مبارزه مى كردند، نه كسانى كه ظاهرا شعار ضد آمريكايى سر مى دادند اما عملاً راه نفوذ آمريكارا هموار مى كردند. گروهك هاى چپ و چپ نما كه خود را از قافله عقب مى ديدند به انحاى مختلف خواستند يا جريان لانه را ساختگى جلوه دهـنـد و يـا بـه نـحـوى خـود را در آن سـهـيم كنند كه البته اقدامات احـتـيـاطـى دقـيـق مـانـع از سـوء اسـتفاده تمامى جريانات انحرافى گرديد.
دربـاره تـصـرف لانه جاسوسى موضع گيرى ها و اظهار نظرهاى گوناگونى به وجود آمد، به ويژه دولت موقت و نخست وزير وقتكـه تـا آن زمـان مورد حمايت امام (ره ) بود، با اين حركت مخالفت مى كردند. از آنجا كه سرنوشت گروگان ها با سرنوشت كشور بى ربـط نبود، در ميان اظهار نظرهاى گوناگون ، همه منتظر نظر امام(ره ) بودند. نحوه موضع گيرى امام (ره ) بسيار تعيين كننده بود،چرا كه رفت و آمدهاى بسيارى براى خارج كردن دانشجويان از لانه جاسوسى انجام مى شد. فرداى همان روز امام (ره ) حركت دانشجويان را تاءييد كردند. كلام بلند و والاى امام (ره ) چنين بود: «در ايران انـقـلاب اسـت ، انـقـلابـى بـزرگـتـر از انـقـلاب اول» و پـس از ايـن كـه احـتمال حمله نظامى آمريكا به ايران مطرح گـرديـد، حـضرت امام (ره ) با صلابت و قاطعيت فرمودند:(صحيفه نور، جلد 10، ص 157 ـ 148، 16/8/1358.)
شـمـا مـى بـيـنـيـد كـه الان مـركـز فساد آمريكا را جوان ها رفته اندگـرفـتـه اند و آمريكايى ها را هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانـه فـسـاد را بـه دسـت آوردنـد و آمريكا هم هيچ غلطى نمى تواندبـكـنـد و جـوان هـا مـطـمـئن بـاشـند كه آمريكا هيچ غلطى نمى تواندبكند... مگر آمريكا مى تواند دخالت نظامى در اين مملكت بكند، امكان بـرايش ندارد. تمام دنيا توجهشان الان به اينجاست ... غلط مى كنددخـالت نـظـامـى بـكند. نترسيد و نترسانيد. هم اين تعبير كه جوانهـاى ما از روى باز احساسات جوانى كردند كه اگر چنانچه آمريكابـخواهد دخالت نظامى بكند ما چه خواهيم كرد، اصلاً اين اگر را هم نبايد بگويند، آمريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامى بكند ما چه خـواهـيـم كـرد... اگـر آنها مى توانستند دخالت نظامى بكنند شاه رانگه مى داشتند.
آمـريكا هرگز در طول حياتش اين چنين تحقير نشده بود. ابهت و هيبتآمريكا را اين سخنان بزرگ مرد تاريخ اسلام در هم شكست . امام (ره) خـود حـامـى و هدايت گر جريان لانه جاسوسى شد و مساءله سفارت در آن مـقـطـع ، بـه عـنـوان مـهم ترين مساءله كشور مطرح گرديد وآمـريـكـا نـيـز فعاليت هاى جدى خويش را عليه گروگان گيرى درايران آغاز كرد.
بـا فـتـح لانـه جـاسـوسـى ماهيت چهره هاى سازشكار كه در صحنه سـيـاسـى كـشـور ظـاهر شده بود، افشا گرديد و روحيه بيدارى وهـوشـيـارى و وحـدت و هـمـبـستگى در امت دميده شد. عمليات جاسوسى آمريكا در منطقه برملا و پايگاه جاسوسى اش برچيده شد و از همه مـهـم تر، ابهت پوشالى آمريكا در جهان شكسته شد. مردم قهرمان وانـقـلابـى ايـران 444 روز كـاركـنـان جاسوس سفارت را در پنجه قـدرتمند خود نگهداشته و در مقابل تمامى فشارها ايستادگى كرده و هياءت حاكمه آمريكا «ابر قدرت قرن» را به خفت كشاندند.

اقدام هاى آمريكا عليه تسخير لانه جاسوسى
مـهـم تـريـن اقـدام هـاى آمريكا در مقابله با اين حركت اسلامى عبارتبود از:
ـ فـشـار آوردن بـه دولت مـوقـت كـه بـا استعفاى نخست وزير منتفى گرديد.
ـ اعـزام هـيـاءت نـمـايـنـده ويـژه كـارتـرمتشكل از «رمزى كلارك» و «وليام» به ايران ، كه پيام امام (ره )كـار آنـان را مـتـوقـف كـرد. در ايـن پـيـام ضـمـن اعلام امتناع ايشان ازمـلاقـات با آنان ، ملاقات شوراى انقلاب اسلامى و تمامى مسئولين را بـا آن هـيـاءت بـه شـرطـى مـمـكـن شـمـرد كـه شـاه راتـحـويـل بـدهـنـد، كـه در نـتـيـجـه هـواپـيـمـاى حامل آمريكايى ها در آسمان مسير خود را به سمت تركيه تغيير داد.
ـ تـمـاس هـاى آمـريـكـا بـا بـعـضـى از غربزدگانى كه گمان مى كـردنـد، مـى تـوانـند در جهت آزادى گروگان ها اقدامى بكنند، مانندبنى صدر و قطب زاده .
ـ اعـزام مـيـانـجـى از اشـخـاص و يا كشورهايى كه مى توانستند بامسئولين كشور ما صحبت كنند، مانند كشور پاكستان ، فلسطينى ها ويا «حَسنين هيكل» روزنامه نگار مصرى و در نهايت پاپ .
ـ فـشـار آوردن آمـريـكـا به مجامع بين المللى تحت نفوذ خود در جهت مـحـكـوم كـردن و يـا اتـخـاذ تـصـمـيـم عـليـه ايـران ، مـانند سازمان ملل متحد و دبيركل وقت آن «كورت والدهايم»، شوراى امنيت سازمان مـلل ، سـازمـان كـنـفـرانـس كـشورهاى اسلامى ، بازار مشترك اروپا،ديوان لاهه و صليب سرخ جهانى .
ـ نامه كنگره آمريكا به مجلس شوراى اسلامى .
ـ تـبـليـغـات مـنفى عليه دانشجويان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى(مـبـنـى بـر كـمـونـيـسـت بودن آنها و يا اين كه با گروگان ها باخـشـونـت رفـتـار مـى گـردد و اتـهـام هـاى بـى پـايـه اى از ايـنقبيل )
ـ زمـيـنه سازى در ملت آمريكا براى انجام اقدام و عمليات احتمالى ونـيـز تـبـليـغـات مـنـفى عليه ايران براى موجه جلوه دادن حركت هاى جاسوسى شيطان بزرگ .
پـس از بـى ثـمـر ماندن اين قبيل اقدام ها، آمريكا به اقدام هاى جدىترى پرداخت كه بعضى از آنها عبارتند از:
ـ محاصره اقتصادى جمهورى اسلامى ايران .
ـ بلوكه كردن دارايى هاى ايران توسط آمريكا.
ـ قطع كامل روابط آمريكا با ايران .
ـ و بـالاخـره تـهـديـد نـظـامـى و مـانـورهـا ونقل و انتقالات ناوگان آمريكا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ايران !!
عـدم تـاءثير تمامى اين شگردها كه اعتبار جهانى آمريكا را مخدوش كرده بود منجر به اعمال آخرين حربه يعنى نقشه دخالت نظامى وربودن گروگان ها گرديد كه جنود الهى در كوير دور افتاده طبس تمامى آن را نابود و نقشه شيطانى را بى اثر كرد و باعث سرورو شادى امت قهرمان ايران و ياءس و خوارى مستكبرين جهان گرديد.
از طـرف ديـگـر رژيـم آمـريـكـا در قـبـال مـسـاءله شـاه سـخـت بـه انـفـعـال افـتـاد و با دستپاچگى به دنبال يافتن پناهگاهى براى اوبـه جـسـت و جـو مـشـغـول شـد كـه بـالاخـره او را بـه پـانـامـامـنتقل و چون با عكس العمل مردم پاناما مواجه شد در نهايت با ذلت وخوارى به مصر منتقل كرد.

دستاوردهاى داخلى تسخير لانه جاسوسى آمريكا
الف ) رشد، كمال و استحكام انقلاب :
آشـنـا شـدن هـرچـه بـيـشـتـر مردم مسلمان و انقلابى با ماهيت بزرگتـريـن دشـمن خود يعنى آمريكا، تاءثير مهمى بر استحكام و شكست نـاپـذيـرى انـقـلاب خـواهـد داشت . به هر ميزان كه ملت ما نسبت به دشمن اصلى خويش آشنايى داشته باشد، به همان ميزان در برابرجريان هاى انحرافى و ترفندهاى شيطان بزرگ هوشيار و استوارخـواهـد بـود. هـمـچـنـيـن مواجه شدن امت اسلام با خطرهايى بزرگ واسـتـقـامـت در بـرابـر تـمـامـى آنـهـا، خـود بـاعـث افـزونـى روحـيه ايـثـارگـرى و بـيـزارى از قـدرت هـاى دنـيايى و تكيه بر خداوندتبارك و تعالى است .
ب ) تثبيت خط امام به عنوان خط سازس ناپذير با غرب و ضربه مهلك به ضدّ انقلاب :
در شـرايـط قبل از تسخير لانه جاسوسى ، جريان هاى چپ و چپ نما بـا ژست هاى به اصطلاح ضدّ امپرياليستى ، جوانان حزب اللهى و مؤ من را به عنوان مرتجع و غير انقلابى مى كوبيدند و به ويژه عـمـلكـرد نـادرسـت و ليبرالى و موضع گيرى هاى ناصحيح دولتموقت و آزادى هاى بى رويه ، باعث تجرّى آنان در خطوط انحرافى و حـمـله بـه دولت و نـظام مى شد. تظاهرات ، تحصن ها، كارشكنى هـا، تـحريكات مليّت هاى گوناگون به نام انقلابى بودن و ضدآمـريكايى توسط جريان هاى ضدّ انقلاب و به قصد ضربه زدنبـه نظام ، رو به فزونى بود. با تصرف جاسوسخانه آمريكا،آنـان بـهـانـه هاى تحريكات و حركت هاى ضدّ انقلابى را به نحوچـشـم گـيـرى از دسـت داده و مـوج پـرشـور هـمـه گير انقلاب چونان اوايـل پـيـروزى ، ضـدّ انـقـلابـيـون و چـپ ها و منافقين را به ذلت ،بـيـچـارگـى و يـاءس كـشـانـد و ثـابت كرد كه تنها امام و پيروان صـديق او هستند كه مردانه در عمل ، با غرب با سركردگى آمريكامى ستيزند.
ج ) سقوط دولت موقت :
آشـكـار شـدن نـاهـم سـانـى تـفـكـر و مـشـىليـبـرال هـا و دولت مـوقـت بـا تـفكر و مشى رهبرى انقلاب كه موجب سقوط فورى دولت موقت گرديد.
د) اسناد لانه جاسوسى و افشاى آنها:
شـايـد بـه جـراءت بـتوان گفت اسنادى كه در جاسوسخانه آمريكابـه دسـت دانـشـجـويان افتاد، به لحاظ كمى و كيفى در تاريخ كم نظير و يا بى نظير باشد! حجم اسنادى كه از آمريكا به دست ملت افـتـاد در طول حيات قدرت هاى استكبارى بى سابقه است . گرچه جـاسـوسـان آمـريـكـا در تـهـران به محض اطلاع از حمله دانشجويان مـسلمان به جاسوسخانه ، به سرعت و با آمادگى قبلى و با روشهـاى سريع ، شروع به نابودى اسناد مهم كردند، ليكن با سرعت عمل و هوشيارى دانشجويان مسلمان باعث حفظ و باقى ماندن بسيارى از آنها و امكان بازسازى بسيارى ديگر گرديد. افشاى اسناد باعث شـد كـه مـلت مسلمان نسبت به ماهيت بسيارى از جريان ها و چهره هاى سياسى موجود در جامعه ، آگاهى و اطلاع پيدا كنند.
از بـدو امـر بـا ايـن كـه بـسـيـارى ازليـبـرال هـا و جـريـان هـاى انـحرافى ديگر به انحاى گوناگون قـصـد مـخـدوش جـلوه دادن ايـن اسـنـاد را داشـتـنـد، امـا بـه فضل الهى و هوشيارى دانشجويان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى ومسئولين دلسوز، صحت اسناد منتشره بر همگان روشن شد. اين اسناددر زمـيـنـه هـاى مـخـتـلف سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و...كشور، همچنين در مورد بعضى از كشورهاى ديگر منطقه و نهضت هاى اسـلامـى بـوده و از اهـمـيـت ويـژه اى بـرخـوردار اسـت ، و تـا بـه حـال مـجـلدات زيـادى از اين اسناد منتشر گرديده است كه به نوبه خود در افشاگرى چهره آمريكا مؤ ثر بوده است و جاى تقدير دارد.
ح ) بر هم خوردن شبكه هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا:
تـسـخـيـر مركزيت شبكه اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا را در تهران مـتـلاشى كرد. سازماندهى سفارتخانه آمريكا در تهران به نحوى بـود كـه از دو بـخـش وزارت خـارجـه و سـيـات شكيل شده بود. بخش سيا از محل كاملاً مجهز و امنى برخوردار بودو در راءس ايـن بـخـش يـكـى از ورزيـده تـريـن عـنـاصـر سـازمـان اطـلاعـاتـى آمـريـكـا كـه سـاليـان سـال در سـركـوبـى مـلت ها دركـشـورهـاى ديـگـر نـقـش اسـاسـى داشـت ،مـشـغـول بـه تـنـظـيم برنامه هاى ويژه بود. بديهى است با حذف مـركـزيـت ، قـدرت بـهـره گـيـرى آمـريـكـا از مـنـابـع جـاسوسى واطـلاعـاتى داخلى ، ضربه اى جدى خورد، به نحوى كه تا مدت هاحـتـى راديـوهـاى خـارجـى اخـبار ايران را از صداى جمهورى اسلامى ايران نقل مى كردند. البته نبايد با ساده انديشى ، از سازماندهى مجدد اين نيروها غافل بود.

دستاوردهاى خارجى تصرف لانه جاسوسى
تسخير لانه جاسوسى اثر مهمى بر روش ها و سياست هاى آمريكا ونـيـز افـكار عمومى جهان داشت كه فقط به ذكر بعضى از موارد آنمى پردازيم :
الف ) افـشـا شـدن مـاهـيـت اطـلاعـاتى و جاسوسى سفارتخانه هاى آمريكا.
ب ) كـم شـدن تـمـاس و ارتـبـاط افـراد «منبع» با آمريكايى ها وبـالعـكس ، در كشورهاى تحت سلطه ، از ترس تكرار وقايعى چون تسخير لانه .
ج ) كم شدن حجم اسناد نگهدارى شده در سفارتخانه هاى آمريكا درجهان و تحميل هزينه اى كلان براى حفاظت بيشتر.
د) مرعوب شدن كارمندان جاسوس سفارتخانه هاى آمريكا در جهان واحساس اينكه دولت آمريكا قادر به حفظ آنها نيست .

شكستن بت ابرقدرت ها
قـيام و انقلاب مردم مسلمان ما در دفاع از شرافت و هويت اسلامى برتـارك مـبـارزات ضـدّ استكبارى درخشيد و رهگشاى شكست هيبت دروغين آمـريـكـا شـد. عـدم تـوانـايـى اسـتـكـبـار درحـل بـحـران ، طـلسـم بـت ابـرقـدرت ها را شكست و رهگشايى براىمبارزان و مجاهدان در سراسر عالم شد.
بـه واسـطه تسخير لانه ، خط دفاعى آمريكا، كه هميشه به وسيله آن رعب و وحشت ايجاد مى كرد، فرو ريخت و شكست هاى پياپى آمريكادر بـعـد حـركـات نـظـامـى و ديـپـلماسى براى نجات گروگان ها،اسـطـوره غـير قابل نفوذ بودن آمريكا را در هم ريخت و نشان داد كه آمـريكا را مى توان با حركت گسترده و اتكا به مردم شكست داد. اين كـلام گوهربار امام (ره ) كه «آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند»عـيـنـيـت يـافـت ، چـشـم امـيـد تمامى رنج ديدگان تاريخ به انقلاب شـكـوهـمـنـد اسـلامـى دوخـتـه شـد و ايـران مـاءمـن و كـعـبـه آمال تمامى آزادگان و مبارزان جهان گرديد.

دانـشـجـويـان پـيـرو خـط امـام شـيـشـه عـمـر «ديـو كـاخ سـفـيـد» «غـول آمـريـكـا» را بـر سـنـگ اراده الهى كوبيده و لانه جاسوسى آمريكا را فتح كرده و حماسه عظيمى را مى آفرينند كه امام (ره) آنرا بـه حـق «انـقـلاب دوم» و انـقـلابـى بـزرگ تـر از انـقـلاب اول مـى نـامـنـد و فـريـاد بـر مى آورند:
شـمـا مـى بـيـنـيـد كـه الان مـركـز فساد آمريكا را جوان ها رفته اندگرفته اند و آمريكايى ها هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فـسـاد را بـه دسـت آوردنـد و آمـريـكا هيچ غلطى نمى تواند بكند وجوان ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.
(صحيفه نور، جلد 10، ص157 ـ 148، 16/8/1358.)


 

يکشنبه 13/8/1386 - 8:22
پسندیدم 1
UserName