فاطمه
توسط : ahmad21

امروز میخواهم از بیدارگری بنویسم که نور اسمانها و زمین است.فاطمه علیها سلام کسی بود که برای بیداری مردم نه تنها زمان خود بلکه بیداری تمام مردم جهان تا ابد فریاد بر آورد و با فریاد خود به مردم عالم فهماند که نباید خوابید و تن به ظلم و ستم داد . زیرا اول شرط تن دادن به ظلم ظالم خوابیدن و غفلت از حق است. آن زمانی که امیرالمومنین از حق خود دور افتاده بود و شبها به همراه آن مخدره به درب خانه مهاجر و انصار می رفت و سعی در بیدار کردن اصحاب به خواب رفته را داشت. هر شب که به در خانه ای میرفت به او می گفتند که فردا اول وقت حاضر خواهند شد و اقرار به حق غصب شده امیالمومنین خواهند کرد ولی فر دا می شد و هیچ خبری از آنها نمی شد افسوس و صد افسوس که اصحاب پیامبر مکرم اسلام به جز تعداد انگشت شماری از آنها همه به خواب رفته بودند و هیچ میل به بیداری نیز نداشتند.در چنین موقعیتی که امیالمومنین تنها مانده در میان روبهان و افراد خواب زده فاطمه آن ناموس رسول خدا و پاره تنش و همان که آزارش آزار رسول خدا و بالتبع آزار خداست قدم به میدان نامردان می گذارد .و با فریادی به بلندای تمام تاریخ خواب همه خواب زده ها را آشفته می سازد.و جان عزیز خویش را بر سر این فریاد می گذارد.اکنون اگر طالب بیداری هستیم باید گوش به فریاد آن بانو دهیم تا هیچ زمانی خواب به چشمهایمان نرود و غفلت به سراغمان نیاید

شنبه 12/8/1386 - 18:34
پسندیدم 0
UserName