آموزش SQL Server (قسمت اول)
توسط : mahdid

آموزش SQL Server (قسمت اول)


مفاهيم ابتدائي مقدمه : كاربرد روز افزون بانك اطلاعاتي SQL مرا بر آن داشت تا مطالبي هر چند كوتاه جهت خوانندگان محترم سايت تهيه نماييم. قبلا از هر چيز لازم به ذكر است كه مطالب ذيل در حد آشنايي بوده و دوستا براي دستيابي به تكنيكهاي بيشتر مي بايست از كتابهاي مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمايند. در مطالب زير كه سلسله وار مباحث SQL Server را مرور خواهيم كرد , سعي شده تا ابتدا مطالب مقدماتي جهت آشنايي آورده شود و سپس اگر عمري باقي بود به مطالب پيشرفته آن بپردازيم. همچنين براي يادآوري خدمت دوستان ابتدا مرور سريعي بر چند دستور SQL كه كاربرد بيشتري دارند خواهيم پرداخت و سپس به SQL Server و مطالب آن خواهيم پرداخت . مطالب زير اكثرا از كتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training انتخاب گرديده است . اين كتاب به همراه CD آموزش آن به عنوان يك مرجع براي امتحانات مايكروسافت استفاده مي شود. جداول بكار رفته نيز همگي در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند. دستور Select اين دستور كه دستوري مستقل نيست و حتما بايد با اجزايي بكار رود جهت ساخت پرس و جو بر روي بانك اطلاعاتي بكار مي رود و ركوردهايي كه با شرايط اين دستور همخوان باشد به عنوان نتيجه پرس و جو برمي گرداند . چهار كلمه كليدي وجود دارند كه بخشهاي ارزشمند اين دستور را تشكيل مي دهند : 1- select 2- from 3- where 4- order by شكل كلي دستور : Select [*|distinct column1, column2,…] From table[,table2,…] Where شرط Order by نام فيلد يا شماره فيلد مثال : Select * from customers اين دستور تمام ركوردهاي جدول customers را برمي گرداند. كه نتيجه 91 سطر از اطلاعات اين جدول خواهد بود حال اگر شرط Country ='uk' اضافه كنيم ، فقط اطلاعات مشتريان انگليس جواب خواهند بود كه به 7 سطر تقليل مي يابد. select * from customers where Country ='uk' حال select City,Country from customers order by city فقط ستونهاي نام شهر (city) و نام كشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب ميكند. دستور بالا با دستور پايين هردو يك جواب را ميدهند : select City,Country from customers order by 1 كه 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتيجه پرس و جو تعدادي سطر تكراري وجود دارد مانند شهر London كه اگر از كلمه Distinct در Select استفاده كنيم اين سطرهاي تكراري حذف خواهد شد . select distinct City,Country from customers order by 1 و جواب 69 سطر خواهد بود. استفاده از توابع در Select 1- Count : تعداد سطرهاي بازگردانده شده توسط select را ميشمارد. Select Count(*) from Customers where Country ='uk' در اصل تعداد مشترياني را ميشمارد كه در كشور انگليس هستند. كه عدد 7 جواب است. 2- Sum : مجموع يك فيلد عددي را برمي گرداند. Select sum(Quantity) from [Order Details] where productid = 11 مجموع فيلد Quantity را براي فيلدهايي كه شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه ميكند نكته 1 : در دستور select مي توان از اسم مستعار استفاده كرد ، يعني نام جديدي را براي يك ستون در نظر گرفت به عنوان مثال select قبل را به شكل زير بكار برد : Select sum(Quantity) as Sum_QTY from [Order Details] where productid = 11 كه Sum_QTY يك اسم مستعار براي مجموع است. استفاده از كلمه كليديas اختياري است. نكته 2 : در دستور select هرگاه اسم فيلدي اسم خاص باشد و يا فاصله بين اسم باشد مثل Order Details كه فاصله بين اسم جدول است حتماُ از علامت براكت [] ميبايست استفاده كرد. نكته 3 : استفاده از group by : هنگامي كه از توابع count و Sum به همراه يك فيلد ديگر در دستور select استفاده مي شود از group by استفاده مي كنيم . به عنوان مثال دستور زير جمع مقادير فيلد Quantity را براي هر شماره محصول محاسبه ميكند . Select productid, sum(Quantity) as sum_qty from [Order Details] group by productid كه نتيجه مانند زير خواهد بود : productid sum_qty ----------- ----------- 61 603 3 328 32 297 6 301 41 981 64 740 9 95 12 344 در صورتيكه دستور ordr by 1 بعد از group by استفاده كنيم نتيجه بر اساس كد محصول مرتب خواهد شد. نكته 4 : دستور where مي تواند خود شامل يك دستور select باشد : select * from Products where ProductID in ( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70) order by ProductID تنها نكته اي كه مي بايست توجه كرد اين است كه نام فيلدي كه در شرط آورده مي شود حتما در دستور select آورده شود, به عبارت ديگر select درون شرط تنها يك ستون را مي بايست برگرداند . تمرين : با فرض اينكه دو جدول Products و order details داراي ستون (فيلد) يكسان ProductID هستند , يك دستور Select بنويسيد كه تمام فيلدهايي از Products را نشان دهد كه فيلد ProductID آن با ProductID جدول order details يكي باشد.؟ حل : Select pr.* From Products as pr , [order details] as od Where pr. ProductID = od. ProductID قابل به ذكر است كه بيش از 90% از كارهايي كه ما برروي جداول انجام مي دهيم با select و تركيبات آن انجام مي شود. لذا بدست آوردن تبحر در نوشتن select ها مي تواند شما را در تهيه برنامه ها ياري كند. 3- Min,max : بيشترين و كمترين مقدار فيلد را در بانك اطلاعاتي بدست مي دهد. Select min (Quantity) from [Order Details] 4- Top n : تعداد n سطر اول بانك اطلاعاتي را برمي گرداند. Select top 5 * from [Order Details] 5 سطر اول بانك را برمي گرداند. نكته 3 : در حالت بالا اگر مقدار سطر 5 و 6 يكي باشد فقط سطر 5 جواب خواهد بود براي گريز از اين حالت از شكل زير در اين دستور استفاده ميكنيم : Select top n with ties * From table 5- Into Select * from table1 into table2 اطلاعات table1 را به table2 كپي ميكند. البته table2 بايد از قبل وجود نداشته باشد. اين دستور خود table2 را ميسازد. دستور select قويترين و كاربردي ترين دستور در sql است كه خود ماهها نيازمند تمرين و آموزش است . براي اطلاعات بيشتر به books online خود Sql Server مراجع كنيد. دستور Delete براي حذف اطلاعات از يك بانك اطلاعاتي استفاده ميشود. شكل كلي دستور : Delete table1 Where شرط مثال : فرض كنيد جدول authors موجود باشد و فيلد كليد آن au_id باشد. براي حذف 10 سطر اول اين جدول از دستور زير استفاده مي كنيم : DELETE authors FROM (SELECT TOP 10 * FROM authors) AS t1 WHERE authors.au_id = t1.au_id دستور insert براي اضافه كردن اطلاعات به يك جدول از اين دستور استفاده ميشود. Insert into table1 (f1,f2,…) Values (v1,v2,…) كه f1,f2 نام فيلدها و v1,v2 مقادير آنها ميباشد. البته ميتوانيد مقادير را نتيجه يك select قرار داد. مثال : Insert into table1 Select top 10 From table2 مقدار 10 سطر اول را از table2 را در table1 درج ميكند. البته بايد تعداد فيلدها يكي باشد. در غير اينصورت از values استفاده كنيد.

نظر یادتون نره؟

شنبه 12/8/1386 - 18:10
پسندیدم 0
UserName