انواع serial number
توسط : mahdid
Windows LongHorn :
CKY24 - Q8QRH - X3KMR - C6BCY - T847Y

 


windows XP Home edition :
TYQ84-9GWF2-P7VDD-JTBQC-7HGKG

windows XP professional :
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8

windows NT 4.0 Server :
00100-0123456-00100

win 2000 professional :
JV9Q7 - 9D37C - 8VFTC - X824J - BYFGQ

win 2000 professional FULL :
TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT

win 2000 RC3 professional :
VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB

win Me :
TXHBW-F6RDK-RMHPX-8PWVB-W4XB8

win 98 farsi :
GPQGM-X26XB-Q6W4Q-KJKVT-KWBDP

win 98 final retial :
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

win 98 final Upgrade :
VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q

win 98 Arabic :
PCGXQ-PK2XW-894C9-J3K6M-DPVXD

win 98 orginal :
F73WT - WHD3J - CD4VR - 2GWKD - T38YD

نظر یادتون نره؟

شنبه 12/8/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName