سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh
 

1_ بزرگترین درس زندگی این است گهگاهی احمق ها هم درست می گویند._چرچیل

2_وقتی در جهان عشق است بدان معنا است که خدا هست._تولستوی

3_تنها شیادان شکست نفسی می کنند._گوته

4_ تربیت یکسان است اما استعداد مختلف_سعدی

5_ کمتر اتفاق می افتد که تقدیر و تدبیر با هم موافق باشند_ناپلئون

6_ اگر از شکست می ترسی!حتما شکست خواهی خورد._ناپلئون

7_ از دست دادن امید پوچ و محال  خود موفقیت است._شکسپیر

8_مجبور نیستی انسان بزرگی باشی فقط انسان باش!._کامو

9_مردان بزرگ دیر وعده می دهند و زود انجام می دهند._کنفوسیوس

10_ خوش بین باش  اما دیر باور!_اسمایلز

11_ خانه ی خالی از ذکر خدا  همانند جهنم است._روسو

12_ رفتار دیگران با شما  زائیده تفکری است که نسبت به خود در ان ها ایجاد نموده اید._رابینز

13_ گریه به همراه انسان متولد می شود اما خنده را باید اموخت._پالنبرگ

14_ برای پیروزی باید از شکست خوردن اموخت._ناپلئون

15_انسان نادان افریده شده اما ابله خلق نشده._الوسیوس

16_ حسادت احمقانه ترین رذایل است  چرا که برای کسی منفعتی ندارد._بالزاک

17_بر دوستی که حسود باشد ایمن نتوان بود._بزرگمهر

18_صورت هرکس مانند کتابی است که مردم از ان می توانند چیز های عجیبی بخوانند._شکسپیر

19_ هر اندیشه ی شایسته ای می تواند چهره ی انسان را زیباتر کند._راسکین

20_پافشاری بر اشتباه از حماقت است  نه از نادانی_کنفسیوس

 

سخنانی زیبا از مردانی بزرگ:3

21_میان نابرابری ها صلح است  اما برابری ادعائی موجب جنگ می شود._دورانت

22_ مبارزه ی اصلی در درون ادمی است و دشمن اصلی در نهاد بشر اسن._فروید

23_ سیاست جنگ بدون خونریزی و جنگ سیاست خونین است._مائوتسه تونگ

24_ انسانی برای جاودانگی باید بمیرد و بعد از ان مرگ نداشته باشد._سقراط

25_ پول علاج گرسنگی است  ولی درمان اندوه و درد نیست._برنارد شاو

26_نعمت های خود را بر شمار  نه محرومیت هایت را._کارنگی

27_ همیشه هدفی را در زندگی دنبال کن هر چند غلط باشد زیرا زندگی بدون هدف از مرگ هم بدتر است._ها

28_ عوام ثروتمند را محترم می شمارند و خواص دانشمند را._افلاطون

29_ هر قدر کسی را دوست داشته باشید  کمتر مغرورش می کنید._مولیر

30_ دست مایه ی انسان تجربیاتش نیست  بلکه استدلالی است که در مورد تجربیاتش دارد_هابز

 

31_ پس از ازار دیگران شیطان را ملامت مکن زیرا او فقط یک راهنما است و شیطان واقعی خود تویی._ها

32_بهترین میراث برای فرزندان  تربیت صحیح است._سیسرون

33_ مردان بزرگ به خود سخت می گیرند و مردان کوچک به دیگران._کنفوسیوس

34_سرگشته بودن در وادی امید  بهتر از بدبینی است._دورانت

35_ زهد به ان است که چون نیابی صبر کنی و چون یافتی لیثار کنی._سهروردی

36_پند سبب تربیت انسان است  و ضرب و شتم  سبب تربیت حیوان._ امام علی

37_ بهترین حکومت ان است که بتوانی نفس خود را اداره کنی._امام صادق

38_چهره ی هر کس هم می تواند ماسک باشد  و هم افشا کننده ی درونش._لامارتین

39_ انسان وقتی می میرد که امید نداشته باشد.-ارسطو

40_ ثروتمند کسی است که ارزو های سودمند دارد._ولتر

41_ هر کسی که مرتکب اشتباهی نشده  اکتشافی هم نکرده._گالیله

42_اگر نتوانیم ازاد زندگی کنیم  بهتر است به استقبال مرگ برویم._گاندی

43_ هر چه اکنون هستیم  محصول افکاری است که داشته ایم._پاستور

44_هنگامی که تو صاحب مرگ و زندگی نیستی چرا کسی را به مرگ محکوم می کنی؟_ها

45_ نبوغ انچه باید انجام می دهد و استعداد هر چه را که می تواند._لیتن

46_ اندیشه های بزرگ می تواند در جسته ی نحیفی شکل بگیرد._بودا

47_ اسم نشانگر شخصیت نیست بلکه شخصیت نشانگر اسم است._ها

 

شنبه 12/8/1386 - 17:23
پسندیدم 0
UserName