سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh
 

(امام حسن ع )
۱.آنکس که از روزگار تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخواهد خورد.

  (سانتایانا)
۲.آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند.

(کنفوسیوس)
۳.اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباهی دیگر است.

(آناتول فرانس)
۴.خطا کردن یک کار انسانیست اما تکرار آن یک کار حیوانی.

(محمد ص )
۵.خوشبخت آنست که از سرگذشت دیگران پند گیرد.

(نظام وفا کاشانی)
۶.دنیا به تجربه پیران و همت جوانان اداره می شود.

(چرچیل)
۷.تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمیدهد.

(سقراط)
۸.سعادتمند کسی است که از هر خطایی که از او سر بزند تجربه تازه ای به دست آورد.

(علی ع )
۹.ناتوان ترین مردم کسی است که از پیشامدها و جزرو مدهای روزگار تجربه نیاموزد.

(لیر)
۱۰.در هیچ زمینه ای استادی پر مایه تر و آموزنده تر از تجربه نیست.

 

شنبه 12/8/1386 - 17:20
پسندیدم 0
UserName