ديگر دير شد...............
توسط : mostafa2_gh
 

وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم .

 وقتی که دیگر رفت ، من به انتظار آمدنش نشستم .

 وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد ، من او را دوست داشتم .

 وقتی که او تمام کرد ، من شروع کردم .

 وقتی که او تمام شد ، من آغاز شدم .

 

شنبه 12/8/1386 - 17:2
پسندیدم 0
UserName