امام صادق میفرمایند:
توسط : mostafa2_gh
 

امام زمان در میان رکن ومقام می ایستد آنگاه بانگ بر می آورد:ای

فرماندهان ای نزدیکان من ای کسانی که پیش از ظهور من خداوند آنها را

برای یاری من در روی زمین ذخیره کردهبه سوی من بشتابید و به فرمان

من گردن نهید صدای آن حضرت در شرق و غرب جهان به گوش یاران

میرسد و آنها در محرابهای خود یا بر فراز رختخوابهای خود هستند در یک

لحظه بانگ امام را می شنوند و به سوی او می شتابند.

 

شنبه 12/8/1386 - 16:52
پسندیدم 0
UserName