امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند :
توسط : mostafa2_gh
 

بـه راستی ، شما را عمری کاهنده و روزهای معدودی است و مرگ ناگهان سر رسد . هر که خیر
بکارد نیکی برداشت نماید و هر که بدی بکارد پشیمانی درو نماید .هر کشاورز هرچه بکارد همان
نصیبش شود، کُـند کار به نصیبش دست نیابد و آزمند آنچه را مقدرش نشده به دست نیاورد .هر که
خیری نصیبش شود خـداوند نصیبش ساخته است و هر که از شرّی محفوظ ماند خداوند او را حفظ
کرده است .

شنبه 12/8/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName