درباره اشخاصی که بین صد،تا دویست سال عمر کردند.
توسط : mohsen_yahoo

1-ابراهیم خلیل (ع):200 سال عمر کرد و گفته شده 175 سال

2-اسمعیل ذبیح:137 سال عمر کرد

3-ساره:127 سال عمر کرد.

4- اسحق:او در شام فوت کرد و 160 سال عمر کرد و نزد پدرش ابراهیم (ع) دفن شد.

5- یعقوب: پسر اسحق، او 147 سال عمر کرد.

6- یوسف:او پس از فوت پدرش 23 سال زنده بود ،در120 سالگی و 123 سال نیز گفته شده که در تورات آمده:او 110 سال داشت.

7- منوچهر:او 120 سال پادشاهی کرد.

8- عمران:120 سال عمر کرد.

9- موسی:120 سال زندگی کرد.

10- هارون:123 سال سال عمر کرد.و در جایی گفته می شود 120 سال.

11- یوشع بن نون:126 سال عمر کرد.

12- لهراسب: 120 سال پادشاهی کرد.

13- کشتاسب:112 سال ،گفته می شود 120و 150 سال عمر کرد.

14- بهمن:95 سال پادشاهی کرد.

15- یحیی(ع) 92 سال،گفته می شود 120 سال سال عمر کرد.

16- کبقباد:120 سال پادشاهی کرد.

17-کیکاوس:150 سال پادشاهی کرد.

18- نضر بن دهمان بن سلیم بن اشجع:190 سال زندگی کرد.

19- بحربن حارث بن امسرء القیس کلبی:150 سال سال زندگی کرد. او زمان اسلام را درک کرد ولی اسلام نیاورد.

20- امانات بن قیس بن حرب بن شیبان کندی: 160 سال زندگی کرد.

21- عدی بن حاتم طائی:120 سال زندگی کرد.

22- عمیر بن جریربن عبدالعزی بن قیس خزامی:170 سال زندگی کرد.

23- ارطاة بن امیه مزنی:120 سال زندگی کرد.

24- شریح بن هالی:120 سال عمر کرد او در زمان حجاج کشته شد.

25- ابوزبید بدربن حرمله طائی،که نصرانی بود:150 سال زندگی کرد.

26- ابوطجان قیسی:159 سال زندگی کرد.

27- لبیدبن ربیعه جعفری:140 سال زندگی کرد او زمان اسلام را درک کرد و مسلمان شد.

28- نابغه جعدی:180 سال زندگی کرد. او هم زمان اسلام را درک کرد و مسلمان شد.

29- ثروة بن ثقالة هانه سلوکی:در زمان جاهلیت 120 سال عمر کرد و زمان اسلام را درک کرد و مسلمان شد.

30- مصار بن جناب بن معارة:از فرزندان یربوع 140 سال عمر کرد.

31- حنظله زید بن منات:140 سال عمر کرد.

32- حارث بن کعب مدحجی:160 سال عمر کرد.

33- حارث ریش:از پادشاهان یمن120 سال عمر کرد.

34- شهر بن افریقش:از پادشاهان تبع 120 سال زندگی کرد.

35- ابوکرب:120 سال زندگی کرد.

36- اینال باوقوی خان:از ترکان 120 سال زندگی کرد.

37- عبد بن ابره:120سال زندگی کرد.

38- افریقش بن عبره:164 سال زندگی کرد.

39- ربیان مصری :182 سال زندگی کرد.

40- شهرارعش:160سال زندگی کرد.

41- عبرت بن حارث:133سال زندگی کرد.

42- زیران مصری:197 سال زندگی کرد.

43- دامان :150 سال زندگی کرد.

44- فورعاش:140 سال زندگی کرد.

45- دستلم:120 سال زندگی کرد.

46-ایوب پیغمبر:146 سال زندگی کرد. گفته می شود او در کرمان می زیست و در آنجا بدنش به کرمها مبتلی شد.

در جنات الخلود در ضمن احوال پیغمبران او را ذکر نموده و دعای آن حضرت این بود: رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین

شنبه 12/8/1386 - 16:44
پسندیدم 0
UserName