می دانید به کجا می روید؟
توسط : mostafa2_gh

سخنان آموزنده :

اگر ندانید که به کجا می روید چگونه توقع دارید به آن جا برسید؟

شنبه 12/8/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName