مرگ حقيقت است يا زندگي؟
توسط : hesam_k_2007
مرگ از زندگي پرسيد چرا من تلخم و تو شيريني؟ زندگي در جواب گفت : چون من دروغم و تو حقيقت
شنبه 12/8/1386 - 15:54
پسندیدم 0
UserName