ريشه ما دست خدا ست.
توسط : hesam_k_2007
زندگي برگ بودن در مسير باد نيست ....... امتحان ريشه هاست ..... ريشه هم هرگز اسير باد نيست ........ زندگي چون پيچکي است انتهايش ميرسد پيش خدا.
شنبه 12/8/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName