باران خاموشم كن....
توسط : hesam_k_2007
سوختم باران بزن شايد تو خاموشم کني / شايد امشب سوزش اين زخم ها را کم کني/
آه باران من سراپاي وجودم آتش است / پس بزن باران بزن شايد تو خاموشم کني
شنبه 12/8/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName