ما.........................................................................
توسط : hesam_k_2007
ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خاك قدوم هر چه زیبا صفتیم
از زشتی کردار دگر خسته شدیم / محتاج دو پیمانه می معرفتیم
شنبه 12/8/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName