به همسر خود بگوييد
توسط : نگارینه

به همسر خود بگوييد...

"تو زندگي منو كامل مي كني"  اين به او مي گويد كه تنها فرد مورد علاقه شما است. همه زنها دوست دارند اين جمله را از شوهرشان بشنوند. بـيـان ايـن عبـارت بـه مفهوم آن است كه شما همسر خود را بصورت كامل پذيرفته ايـد و ايـنـكه او به صـورت موجودي اجتناب ناپذير و هميشگي براي شما در آمده است.در همسرتان احساس لـذت بـخش غير قابل تصوري بوجود آمده و تا چندين روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد.

چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد: اين جـمـله اسـاسـا مـي گـويد كه شما در زندگي به او نياز داشته و نميـتوانيد بدون او به زندگي ادامه دهيد.زنها از شنيدن چنين جملاتي بسيار مشعوف ميگردند.

 

شنبه 12/8/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName