متولد شدم و ندانستم...
توسط : نگارینا

متولد شدم و ندانستم برای چی؟زندگی کردم وندانستم چگونه زندگی کنم ؟ و اکنون میمیرم ونمیدانم چرا؟

                        پاسکال

واقعا چرا؟؟؟

 

شنبه 12/8/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName