ره آورد شوم هواپرستي

ره آورد شوم هواپرستي

آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد، مرگ او را از پاي در آورد.

نهج البلاغه ، حكمت  18

شنبه 12/8/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName