روش زندگي با مردم

روش زندگي با مردم

با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند.

نهج البلاغه ، حكمت  9

شنبه 12/8/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName