نگریستن چرا؟؟!!!!!!!!!!!
توسط : mostafa2_gh

 

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست و از آن چشم

بستن هم در دست ما نیست ولی به جهان با چشم باز 

نگریستن چرا

!!!!!!!!!!!!!! 

شنبه 12/8/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName