ويژگيهاي يك ورزشكار 2

و امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: هيچ قوّه‌اي همانند غلبه بر هواي نفس نمي‌باشد.[1]
خودسازي در آئين مقدس اسلام، جايگاه باعظمتي دارد و كسي كه نتواند خود را بسازد هر چند قهرمان جسمي نيز باشد، انساني عاجز و ناتوان است. علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايند:
ناتوان‌ترين مردم كسي است كه از اصلاح (نفس) خود ناتوان و عاجز است.
[2]
9. تواضع و فروتني، پرهيز از غرور
يكي از ويژگيهاي يك ورزشكار تواضع و فروتني است. غرور آفت پيروزي و توانائي است. ورزشكار بايد بداند كه همة قدرتها از آن خداوند است. چنان كه قرآن مي‌فرمايد: همة نيروها، بدون استثناء از خداوند است.
[3]
قدرت و نيرو از جانب خداست و وسيلة آزمايش انسان به شمار مي‌رود. اگر انسان به قدرت، مغرور شود و دشمن را كوچك بشمارد قطعاً در مراحل بعد شكست خواهد خورد.
امام صادق ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد:
كمال خودپسندي اين است كه انسان به قدرت خود مغرور شود، در صورتي كه نمي‌داند پايان كارش چيست؟ كسي كه مغرور شود و عمل خود را ممتاز بداند از راه صحيح گمراه گرديده است.
[4]
قرآن كريم طي آيه‌اي چنين مي‌فرمايد:
از مردم روي مگردان، از روي فخر روي زمين راه مرو، خدا هيچ يك از خود خواهان و فخر فروشان را دوست ندارد.
[5]
و در مقابل اين آيه در جاي ديگر چنين امر مي‌فرمايد: نسبت به مؤمنين تواضع نما.
[6]
امام صادق ـ عليه السلام ـ در روايتي فرمودند:
خدا دو فرشته براي هر فردي در نظر گرفته است. هر كس براي خدا تواضع كرد، آن دو فرشته احترام متواضع را بالا مي‌برند و هر كس تكبر كرد آن دو فرشته احترام او را پائين مي‌آورند.
[7]
[1] . بحار الانوار، ج 78، ص 165.
[2] . ميزان الحكمه، ج 6، ص 63.
[3] . ان القوة لله جميعا؛ بقره، 165.
[4] . سفينة البحار، ج 2، ص 161.
[5] . و لا تصعر خدّك؛ لقمان، 18.
[6] . و احفض جناحك؛ حجر، 88.
[7] . اصول كافي، ج 2، ص 122. `)


 

شنبه 12/8/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName