كم نصيحت كنيد، اما خوب نصيحت كنيد،

فرزند پيش پدر و مادر عزيز است. خصوصاً اينكه فرزند، فرزند شهيد و يا يادگار شهيد باشد كه البته در پيش مادر و بستگان خود بسيار ارزشمند است. اما با همه اين حرفها «اخلاق» از بچه عزيزتر است. مبادا تقواي بچه را فداي خود بچه بكنيد. چون اگر چنين شد مثل بسياري از بچه ها كه خراب شدند، اين هم خراب خواهد شد. بايد از دور و نزديك مراقب بچه بود و بفهمد و نفهمد او را زير نظر گرفت. در موقع لزوم بايد با او صميميّت و محبّت كنيد اما خوب محبت كنيد. اگر كسي زياد چيزي بنويسد خطش خوب نمي شود و الا بايد اكثر دكترها خطشان خيلي خوب باشد پس كم بنويسيد، امّا خوب بنويسيد. كتابي است به نام «قابوس نامه» خطي از قابوس مانده كه بسيار خط زيبايي است. از قابوس سؤال كردند كه خط شما چطور شد كه خوب شد؟ گفت كم مي نوشتم اما خوب مي نوشتم. هر وقت كه حواسم جمع بود مي نوشتم، هر وقت كه هنوز خسته نشده بودم، دست از نوشتن بر مي داشتم. شما هر وقتي مي خواهيد نصيحت به فرزندتان بكنيد، كم نصيحت كنيد، اما خوب نصيحت كنيد، در بهترين حالات به او نصيحت كنيد چون انسان در حال عصبانيّت بر خود كنترل ندارد، حرفي كه مي خواهد بزند گاهي روي حساب نيست گاهي كنترل از دست آدم در مي رود، در حال خشم اگر انسان صحبت كند صحبتهايي ميكند كه دلش را خنك كند، نه صحبتي كه بچه را اصلاح نمايد. پس بايد در اين حالات انسان خود را كنترل كند.

شنبه 12/8/1386 - 11:16
پسندیدم 0
UserName