رنگ ولگرد سیاهی....
توسط : mostafa2_gh
 

رنگ ولگرد سیاهی ها به جانها خیمه زد

روح شب در جای جای آسمانها خیمه زد

صبح را لاجرعه کابوس سیاهی سر کشید

شد سیه مست و برای آسمان خنجر کشید

 

شنبه 12/8/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName