سخاوت
توسط : kavire_teshne

سخاوت آن است که تو آغاز کنی، زیرا آنچه با درخواست داده می شود یا از روی شرم و یا از بیم

شنیدن سخن ناپسند است.

شنبه 12/8/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName