بگذرد این هم
توسط : بر ز خ
سلام
پادشاهي در ثميني داشت                               بهر انگشتري ، نگيني داشت

خواست نقشي كه باشدش دو ثمر                     هر زمان كافكند به نقش نظر

گاه انده ، نباشدش محنت                                گاه شادي ، نگيردش غفلت

هرچه فرزانه بود در ايام                               كرد انديشه اي ، ولي همه خام

ژنده پوشي پديد شد آن دم                               گفت بنگار :
                         
                                     
                                   
بگذرد اين هم !!
شنبه 12/8/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName