بردباري ،
توسط : حامد...
 

بردباري ، بزرگ ترين استعداد فكر و ذهن آدمي است .

شنبه 12/8/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName