مهر رخت روز مرا نور نماندست
توسط : حامد...
 

مهر رخت روز مرا نور نماندست

وز عمر مرا جز شب ديجور نماندست

 

هنگام وداع تو ز بس گريه که کردم

دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

 

مي رفت خيال تو ز چشم من و مي گفت

هيهات از اين گوشه که معمور نماندست

 

وصل تو اجل را ز سرم دور همي داشت

از دولت هجر تو کنون دور نماندست

 

نزديک شد آن دم که رقيب تو بگويد

دور از رخت اين خسته رنجور نماندست

 

صبر است مرا چاره هجران تو ليکن

چون صبر توان کرد که مقدور نماندست

 

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است

گو خون جگر ريز که معذور نماندست

 

حافظ ز غم از گريه نپرداخت به خنده

ماتم زده را داعيه سور نماندست
شنبه 12/8/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName