آيا ميدانستي
توسط : jadval
آيا ميدانستي که ما حتي در روزهاي ابري هم در معرض اشعه بنفش خورشيد مي باشيم ، بين هفتاد تا هشتاد درصد از اين نور ميتواند به راحتي از ابرها ردّ شوند
شنبه 12/8/1386 - 6:45
پسندیدم 0
UserName