زندگي
توسط : پروازاخر
                               

    

انان كه ره عشق گزيدند همه   يعني همه جا غير خدا يار نديدند
 
 
 

Rebellion to tyrants is obedience to God.

.سرپیچی از فرمان ظالم، اطاعت از امر خداست

شنبه 12/8/1386 - 2:27
پسندیدم 0
UserName