يا هو
توسط : گردباد

به نام دل به نام شاهد مي                      به نام تار و تنبور و دف و ني

به نام عاشقان لا ابالي                             به نام هم نشينان خيالي

به نام دستهاي جان بر دار                       به نام عاشقان رفته بر دار

به نام مجلس بزم شقايق                        به نام سرور اين آشيانه

خوشا جامي كه مو لا در كفم داد              به دستي ني  به ديگر او دفم داد

خوشا رقصان در آيم من به كويش            ببوسم دست و رخسار نكويش

خوشا آن دم كه از نو مي نويسم              ز رقص و ذكر ياهو مينويسم

صدايم داد تا از او بخوانم                           كه من هم درد غربت را بدانم

خوشا با نام مو لا باده خوردن                   چو درويشان عاشق جان سپردن

خوشا رقصان در آيم من به كويش            ببوسم دست و رخسار نكويش

 

  

  به حق باده نوشان مي حلال است به مستي افتخاري بي زبان است

 

به دور اولم ساقي نگيريد  ولي ديدم كه ذكرش يا علي بود

جمعه 11/8/1386 - 22:49
پسندیدم 0
UserName