اشك
توسط : گردباد

اگه يه روز چشمت پر از اشك شد دنبال شانه اي گشتي
قول نمي دم كه اشكات رو پاك كنم . ولي من با تو گريه
ميكنم .

جمعه 11/8/1386 - 18:6
پسندیدم 0
UserName