زيباترين خطاي انسان
توسط : گردباد
به نام خدا خالق انسان. به نام انسان خالق غم ها
به نام غم ها به وجود آورنده اشك ها . به نام اشك تسكين دهنده قلب ها
به نام قلب ها ايجاد گر عشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان
جمعه 11/8/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName