......
توسط : yaghot

از برگ گل نازكتري از هر چه گويم بهتري خوبان فراوان ديده ام اما تو چيز ديگري.

جمعه 11/8/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName