در ين سراي بي كسي ..................... .
توسط : hesam_k_2007
 «دركوچه سار شب»
 «درين سراي بي كسي كسي به در نمي زند
 به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند
 يكي زشب گرفتگان چراغ پر نمي كند
 كسي به كوچه سار شب در سحر نمي زند
 نشسته ام در انتظار اين غبار بي سوار
 دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي زند
 دل خراب من دگر خراب تر نمي شود
 كه خنجر غمت ازين خراب تر نمي زند
گذر گهي ست پر ستم كه اندرو به غير غم
 يكي صلاي آشنا به رهگذر نمي زند
 چه چشم پاسخ است ازاين دريچه هاي بسته ات
 برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي زند
 نه سايه دارم ونه بر بيفكنندم وسزاست
 اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي زند»
جمعه 11/8/1386 - 8:56
پسندیدم 0
UserName