زندگي يعني عشق فرورفتي در آبي كه نمي داني عمق آن چقدر است.
توسط : مری عشقی

 

زندگي يعني عشق فرورفتي در آبي كه نمي داني عمق آن چقدر است.

 
· زندگي يعني باور غير ممكن ها وقتي كه مرگ را از آن غربال كني.


· بهترين و بزرگ ترين بال بال روياست به شرطي كه بداني تنها تا مسافتي معين و تا زماني معين مي تواني با

آن پرواز كني.


· نگاه زبان مخصوصي است كه اختياج به مترجم ندارد.


· هيچ گاه فكر نكن آن فدر بزرگ شده اي كه مي تواني گناهانت را خودت ببخشي.


· اشتباه براي بار اول اشكالي ندارد اما تكرار دوباره آن نابخشودني است

.
· بدان از چيزي كه هميشه مي ترسي روزي قدرتي شگرف به تو خواهد بخشيد

.
· دنيا آن قدر بزرگ نيست كه تو زشتي هايش را بزرگ ببيني.


· قدر لحظه هاي عمر را هيچ كس مانند گور كن پير نمي داند.


· افسوس كه بايگاني ذهن ما ثبت لحظه هاي ناگوار را خيلي بهتر از لحظات خوش انجام مي دهد.


· افكار بزرگ از آن انسان هاي بزرگ است به شرطي كه با عمل توام باشد.


· هرگز نخواهي توانست از شر افكار مزاحم راحت شوي مگر آن كه همان باشي كه هستي.

جمعه 11/8/1386 - 7:30
پسندیدم 0
UserName